Privatlivspolitik

Privatlivspolitik, databeskyttelsesforordningen.                  Hillerød d. 1.4.2018

I forbindelse med kirurgisk klinik Hillerød´s behandling og diagnostik af dig som patient, indsamler og noterer vi en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Hillerød kirurgisk klinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Oplysninger.

Kirurgisk klinik Hillerød indsamler og behandler følgende oplysninger om dig i det omfang det er relevant for diagnosticering og behandling af dig.

Navn, adresse, evt. e – mailadresse, telefon nr og person nr..

Helbredsoplysninger som journaloplysninger, prøvesvar, test´s og røntgen og scanningsvar.

 

Formål.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål :

Undersøgelse, diagnostik og behandling af dig

Udarbejdelse af lægeerklæringer

Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder eller forsikringsselskaber    efter din skriftlige underskrevne accept.

Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner som læger,  sygehuse og sygehuslaboratorier.

Medicin ordinationer som udstedelse af recepter

Indberetning til kliniske databaser

 

Afregningsformål

Klinikken skal overholde vores forpligtigelse til gældende lovgivning, herunder EU´s databeskyttelsesforordning, databeskyttelses loven og sundhedsloven som ex.

 

Dokumentationspligt

Overholde principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

Sikre iværksættelse og vedligholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse af ondsindet kode, hindre overbelastningsangreb og beskadigelse af computer og komunications systemer.

Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og relevante myndigheder.

Håndtering af forespørgelser  og klager fra registrerede og andre

Håndtering af inspektioner og forespørgelser  fra tilsynsmyndigheder

Håndtering af tvister med registrerede eller efter skriftlig accept med trediepart

Statiske eller videnskabelige formål

 

Frivillighed.

Når vi indsamler personoplysninger om dig giver du os disse frivilligt.

Du er ikke forpligtet til at give os disse personoplysninger.

Konsekvensen af ikke at give os disse personoplysninger kan være at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi måske ikke an undersøge eller behandle dig.

 

Kilder.

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner som, henvisende læge, sygehus eller ved oplysninger i sundhed.dk.

De modtagne oplysninger behandles i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

Andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt a.h.t. det aktuelle behandlingsforløb.

Myndigheder, kliniske databaser, styrelsen for patientsikkerhed, det fælles medicinkort ( FMK ), sociale myndigheder i det omfang der foreligger en pligt hertil iflg. gældende lovgivning.

Du har som patient adgang til dine egne oplysninger.

Ved henvisning videre til anden sundhedsperson eller sygehus videregives oplysninger, hvortil henvisningen er sendt.

 

Laboratorieprøver videregives til sygehus laboratorie.

Ved afregning for patientbehandling videregives oplysninger til regionens afregningskontor.

Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og lægemiddelstyrelsen ved recept serveren.

Den henvisende læge modtager epikrise og i nogle tilfælde det henvisende sygehus omkring dit forløb i klinikken.

Forsikringsselskaber efter dit underskrevne samtykke.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Til brug for almindelig patientbehandling indsamles, behandles og videregives  personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Desuden er vi forpligtigede til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patient behandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler ( journalføringsbekendtgørelsen ) særligt § 5-10 og sundhedslovens kap. 9.

Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i overenskomsten om speciallæge hjælp § 20 – 23.

Indsendelse og indberetning af laboratorieprøver, sker efter reglerne i sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.

Oplysninger til brug for afregning af patientbehandling fremsendes en gang månedligt til regionen efter reglerne i overenskomsten om speciallæge hjælp § 49 og sundhedsloven.

Medicinordinationer udlægges ved recept på recept serveren efter reglerne i sundhedsloven kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens § 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske databaser.

Epikriser, som er et sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.

Personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber efter dit forudgående samtykke , jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke, når behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket.

 

Databehandler

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos klinikkens databehandlere som er A- data.

Alt med personfølsomme oplysninger på papir, som der ikke er krav om skal gemmes i 10 år, makuleres.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig i.h.t. journalføringsbekendtgørelsen i 10 år.

 

Ved verserende klage eller erstatningssag kan oplysningerne dog opbevares indtil sagens afslutning.

 

Dine rettigheder

Du har, med lovens begrænsninger, ret til indsigt i personoplysninger, ret til ændring af ukorrekte oplysninger, retten til sletning eller begrænsning af oplysninger og ret til indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Du har ligeledes ret til at klage til kompetent myndighed, herunder datatilsynet.

 

Kirurgisk Klinik Hillerød v. Claus Buhl Nielsen.

Helsingørsgade 52 B

3400 Hillerød